Κατασκευή έργων αντιστήριξης στην περιοχή λιμνών Ζερέλια

Κατασκευή έργων αντιστήριξης στην περιοχή λιμνών Ζερέλια

Ο Δήμαρχος Αλμυρού προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση

του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΝΩΝ ΖΕΡΕΛΙΑ», προϋπολογισμού
59.677,42 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).
1. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Οικοδομικές εργασίες, εργασίες οδοστρωσίας & σωληνώσεων με προϋπολογισμό 59.677,42€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ και απρόβλεπτα)
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των συμβατικών τευχών του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλμυρού (www. almyros-city.gr). Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους διατίθεται και από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, οδός Αγ. Βαρβάρας & Στ. Κομητά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πληροφορίες κ. Πλατή Δ. & κα Β. Τηλιοπούλου τηλ.: 2422351402 & 2422351412, μέχρι τις 25/06/2020. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το υπόδειγμα της ΕΑΑΔΗΣΥ κάτω των ορίων.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30/06/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ (ώρα λήξης). Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία (την ίδια ώρα) που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού. Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
4. Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «συνοπτική διαδικασία» των άρθρων 117 και 327 του ν.4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016.
5. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η συνολική προθεσμία του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
6. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ ανά τάξη και κατηγορία ως εξής: Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Υδραυλικά που είναι εγκατεστημένα:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παραγράφων 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του Ν 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την
ένωση (πχ. κοινοπραξία).
7. Η συνολική προθεσμία του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής
9. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ του Δ. Αλμυρού.
10. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής
11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Αλμυρού με το αρμόδιο όργανό του.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ευάγγελος Χατζηκυριάκος