Συνεδριάζει την Τετάρτη 27/5 το δημοτικό συμβούλιο Αλμυρού

Συνεδριάζει την Τετάρτη 27/5 το δημοτικό συμβούλιο Αλμυρού

Με 11 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τετάρτη 27/5 και ώρα 12.00΄- 13.00΄ μ.μ. το δημοτικό συμβούλιο. Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης του Προέδρου της επιτροπής με κάθε ένα μέλος αυτής, κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του αρ. 67 και της παρ. 1 του αρ. 167 του Ν.3852/2010 (Α’ 87), σύμφωνα με την ΠΝΠ ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020, αρ. 10, παρ. 1 και το υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου 18318/13-3-2020 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ., καθώς σύμφωνα με την με αριθ. 40/2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, (Αριθ. πρωτ. 20930/31-03-2020—ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), με τα παρακάτω θέματα:

1. 4η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2020.

2. Υποχρεωτική Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Αλμυρού έτους 2020.

3. Άνοιγμα Τραπεζικών λογαριασμών πάγιας προκαταβολής των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Αλμυρού και ορισμός υπολόγων –διαχειριστών για το έτος 2020».

4. Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμυρού, Β΄ κατανομή 2020.

5. Έγκριση εκμίσθωσης του δημοτικού καταστήματος στην κεντρική πλατεία της Κοινότητας Ανάβρας.

6. Διατύπωση απόψεων για τη χορήγηση έγκρισης επέμβασης για την αδειοδότηση υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, του Δήμητρίου Βαλαμούτη, σε δημοτική δασική έκταση, στην θέση «Λιβάδια» Τ.Κ. Κοκκωτών.

7. Έγκριση για την ένταξη των Ελαιώνων Νότιο-Δυτικής Μαγνησίας στο Μέτρο Παραδοσιακών Ελαιώνων της Ε.Ε.

8. Καθορισμός ύψους τροφείων του Παιδικού Σταθμού Αλμυρού και κριτηρίων επιβολής τους

9. Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Επιλογής για την κατάρτιση πίνακα επιλογής φιλοξενούμενων παιδιών στον Παιδικό Σταθμό Αλμυρού σύμφωνα με την ΚΥΑ 41087/2017 (ΦΕΚ Β΄ 4249/5-12-17)

10. Διατύπωση γνώμης για την προτεινόμενη απαγόρευση βοσκής σε ιδιόκτητη δασική έκταση στη θέση «ΚΑΤΩ ΓΕΝΤΖΕΛΙ» της κτηματικής περιφέρειας Αλμυρού.

11. Συζήτηση και λήψη νέας απόφασης επί αιτήσεως της Ν.Χ.