Συνοπτικός διαγωνισμός για "Υποδομές Πρόσβασης των ΑμεΑ σε παραλίες του Δήμου Αλμυρού

Συνοπτικός διαγωνισμός για "Υποδομές Πρόσβασης των ΑμεΑ σε παραλίες του Δήμου Αλμυρού

Ο Δήμαρχος Αλμυρού διακηρύσσει

συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, για την πράξη «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ», όπως αυτή περιγράφεται στην αριθ. 3/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Αλμυρού, προϋπολογισμού πενήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών (58.862,80
€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
 
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Αλμυρού με Κ.Α. 64-7341.011 του οικονομικού έτους 2020 και προέρχεται από χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες:
ΤΜΗΜΑ Α: Διάταξη αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα και παρελκόμενα υλικά – πακέτο τηλεμετρίας –
κινητός διάδρομος
ΤΜΗΜΑ Β: Φορητός χώρος υγιεινής
ΤΜΗΜΑ Γ : Λυόμενα αποδυτήρια
ΤΜΗΜΑ Δ : Χώροι σκίασης - σήμανση
Προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή όλα τα τμήματα της σύμβασης.
 
Ο διαγωνισμός διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Αλμυρού, οδός Β. Κωνσταντίνου 117, την Δευτέρα 13/07/2020 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ. και ώρα λήξης η 10.30 π.μ., κατά την οποίαν λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

 
Ταξινόμηση κατά CPV : 45242000-5 «Κατασκευαστικές εργασίες για παραθαλάσσιες εγκαταστάσεις
αναψυχής», 33196200-2 «Εξοπλισμός για άτομα με ειδικές ανάγκες»

Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.1
 
Η προσφορά για το τμήμα Α συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, που ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογιζόμενης από την υπηρεσία δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (765,60 ευρώ) . Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τον χρόνο λήξης ισχύος της προσφοράς.

Για τις ομάδες Β,Γ,Δ δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής
 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
 
Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλμυρού www.almyros-city.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο κατά τις εργάσιμες ημέρες (Αρμόδιοι υπάλληλοι : Δημήτριος Πλατής τηλ. 2422351402 e-mail: d.platis@almiros.gr
Αθηνά Χαλούδη τηλ.: 2422350224 e-mail: a.xaloudi@almiros.gr )

Ο Δήμαρχος
 Ευάγγελος Χατζηκυριάκος