«Ανακοίνωση Νέου Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων στο Δήμο Αλμυρού»

«Ανακοίνωση Νέου Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων στο Δήμο Αλμυρού»

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ

Θέμα: «Ανακοίνωση Νέου Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων στο Δήμο Αλμυρού»

Ο νέος Κανονισμός Λειτουργίας Κοιμητηρίων συντάχθηκε με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία των κοιμητηρίων, των υπηρεσιών, καθώς και την ισότιμη αντιμετώπιση των δημοτών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες από το Δήμο.

Πριν την έκδοση ληξιαρχικής πράξης θανάτου οι ενδιαφερόμενοι συγγενείς υποχρεούνται να δηλώσουν, στην αρμόδια υπηρεσία, τα στοιχεία του πρώτου ενδιαφερόμενου συγγενή και ενός αναπληρωματικού του.

Αναφορικά με τα τέλη & δικαιώματα ταφής – εκταφής:
α) Στην περίπτωση που παρέχονται υπηρεσίες από τον Δήμο για την ταφή καταβάλλονται εκατόν πενήντα (150 €) ευρώ.

β) Στην περίπτωση που δεν παρέχονται υπηρεσίες από τον Δήμο για την ταφή καταβάλλονται ογδόντα (80 €) ευρώ.

γ) Στην περίπτωση που παρέχονται υπηρεσίες από τον Δήμο για την εκταφή καταβάλλονται ογδόντα (80 €) ευρώ.

δ) Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η παροχή των υπηρεσιών του Δήμου τα τέλη για την εκταφή είναι μηδενικά.

Σε κάθε περίπτωση η Βεβαίωση Εκταφής εκδίδεται από τον εκάστοτε Πρόεδρο της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας με αποδέκτη την Αρμόδια Υπηρεσία Κοιμητηρίων του Δήμου.

Μετά την εφάπαξ καταβολή του δικαιώματος ταφής για τα τρία (3) πρώτα χρόνια δεν επιβάλλεται επιπλέον τέλος πλην αυτών που προβλέπονται από τα τέλη & δικαιώματα ταφής. Μετά το πέρας της τριετίας (3 έτη) καταβάλλεται το ποσό των πενήντα (50 €) ευρώ κάθε έτος μέχρι την συμπλήρωση της πενταετίας (5 έτη).
Μετά την λήξη της πενταετίας (5 έτη) οι συγγενείς του νεκρού έχουν την υποχρέωση να δηλώσουν εάν επιθυμούν την παράταση της ταφής καταβάλλοντας τα αντίστοιχα τέλη γι’ αυτήν την παράταση, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από δύο (2) έτη.
Για το έκτο (6ο) έτος το τέλος παράτασης ταφής καθορίζεται στα πενήντα (50 €) ευρώ, για το έβδομο (7ο) έτος το τέλος παράτασης ταφής καθορίζεται στα πενήντα (50 €) ευρώ, για το όγδοο (8ο) έτος το τέλος παράτασης ταφής καθορίζεται στα διακόσια (200 €) ευρώ, για το ένατο (9ο) έτος το τέλος παράτασης ταφής καθορίζεται στα τριακόσια (300 €) ευρώ, για το δέκατο (10ο) έτος το τέλος παράτασης ταφής καθορίζεται στα τετρακόσια (400 €) ευρώ, για το ενδέκατο (11ο) έτος το τέλος παράτασης ταφής καθορίζεται στα πεντακόσια (500 €) ευρώ και από το ενδέκατο (11ο) έτος και μετά παραμένει πεντακόσια (500 €) ευρώ κατ’ έτος.

Κατ’ εξαίρεση και μόνο για τα έτος 2023, για τις εκταφές που θα πραγματοποιούνται στα Κοιμητήρια (που ήδη επιβάλλονταν τέλη) έως τις 31-12-2023, θα ισχύει η παράταση χρόνου ταφής και το τέλος ανακομιδής (εφόσον παρέχονται οι υπηρεσίες του Δήμου) ή μόνο η παράταση του χρόνου ταφής (εφόσον δεν παρέχονται οι υπηρεσίες του Δήμου) όπως αυτές ίσχυαν με τις προηγούμενες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Για τα επόμενα έτη πέραν αυτής της ημερομηνίας, θα ισχύει για τους ήδη ενταφιασμένους έως και την 31-12-2020, από το έτος 2024, η παράταση χρόνου ταφής όπως αυτή ορίζεται από τον παρόντα Κανονισμό.

Για τους ήδη ενταφιασμένους από την 01-01-2021, θα ισχύουν εξαρχής από το έτος 2024, οι παρατάσεις χρόνου ταφής διαδοχικά κατ’ έτος καθώς και το τέλος ανακομιδής, όπως αυτά ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό (πλήρη εφαρμογή).

Οι άποροι δημότες, κάτοικοι του Δήμου Αλμυρού οι οποίοι ενταφιάζονται δωρεάν, με την προϋπόθεση ότι θα προσκομισθεί πιστοποιητικό απορίας από την αρμόδια υπηρεσία πρόνοιας και με εντολή του αρμόδιου Αντιδημάρχου, ή του εντεταλμένου συμβούλου ή του προέδρου της Κοινότητας που εποπτεύει την λειτουργία των Κοιμητηρίων.

Σε ειδικές και έκτακτες περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι εφικτή η άμεση προσαρμογή της έγγραφης εντολής του αρμόδιου Αντιδημάρχου ή του εντεταλμένου συμβούλου ή του προέδρου της Κοινότητας, η ταφή μπορεί να γίνει με ευθύνη του/της Προϊσταμένου της Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται η Αρμόδια Υπηρεσία για τα Κοιμητήρια μέχρι την έκδοση του πιστοποιητικού σε εύλογο χρονικό διάστημα όχι πέραν των τριάντα (30) εργάσιμων ημερών. Εάν παρέλθει αυτό το χρονικό διάστημα γίνεται με ευθύνη του/της αρμόδιου υπαλλήλου της υπηρεσίας για τα Κοιμητήρια, γραπτή ενημέρωση προς τον
αρμόδιο Αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο σύμβουλο ή πρόεδρο της Κοινότητας με τα πλήρη στοιχεία και το Α.Φ.Μ. του ενδιαφερόμενου συγγενή. Όλα τα τέλη προσαρμόζονται μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε στους νεκρούς μας είναι ένδειξη σεβασμού και πολιτισμού. Γι’ αυτό ο Δήμους Αλμυρού συνυπολογίζοντας την ανάγκη διάθεσης κενών τάφων και την ανάγκη των συγγενών να τιμούν τους θανόντες συγγενείς τους, πρόκειται να κατασκευάσει σε όλα τα κοιμητήρια οστεοφυλάκια, αρχίζοντας από εκείνα που υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα διάθεσης τάφων.

Προκειμένου να χρησιμοποιήσει κανείς μια θέση στο χώρο του οστεοφυλακίου, για τη φύλαξη των οστών νεκρού υποβάλλει αίτηση. Στην αίτηση αυτή ο ενδιαφερόμενος ζητά την παραχώρηση μιας θέσης στον χώρο του οστεοφυλακίου και καταβάλλει το ετήσιο δικαίωμα φύλαξης των οστών, που αντιστοιχεί στο ποσό των είκοσι (20 €) ευρώ. Η κατασκευή της οστεοθήκης αντιστοιχεί στο ποσό των εκατό (100 €) ευρώ άπαξ.

Για πληρέστερη ενημέρωση των δημοτών, αλλά και την εύρυθμη λειτουργία των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου μας, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση των διατάξεων της αριθ. 55/2023 Δημοτικού Συμβουλίου (Κανονισμός Λειτουργίας Κοιμητηρίων εδώ) όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 92/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.