Αμεσα η προκήρυξη του έργου πυρανίχνευσης για προστασία δασικών εκτάσεων του Αλμυρού

Αμεσα η προκήρυξη του έργου πυρανίχνευσης για προστασία δασικών εκτάσεων του Αλμυρού

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Θεσσαλίας για τον διαγωνισμό του έργου «Ολοκληρωμένο Ευφυές Σύστημα Εγκαιρης Πυρανίχνευσης για τα δάση του Αλμυρού» διατύπωσε σύμφωνη γνώμη για τα τεύχη της διακήρυξης. Το έργο το οποίο είναι συνολικού προϋπολογισμού 52.204,00€ και εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014- 2020» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συγκεκριμένα βασικός στόχος του συστήματος είναι η ολοκληρωμένη και έγκαιρη ανίχνευση, διαχείριση και παρακολούθηση φαινομένων πυρκαγιάς σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας (όπως για παράδειγμα δάση, ζώνες αρχαιολογικού ενδιαφέροντος κ.λπ.).

Το σύστηµα θα αξιοποιεί την εικόνα απλών (λειτουργία στο οπτικό ή/και υπέρυθρο φάσµα) καµερών για να ανιχνεύσει έγκαιρα καπνό ή φλόγα και στη συνέχεια θα ειδοποιούνται το κέντρο ελέγχου ή οι αρµόδιες υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα, το σύστηµα θα βασίζεται στη χρήση εµπορικών δικτυακών καµερών και θα µπορεί να ενσωµατωθεί και σε υπάρχοντα συστήµατα τηλεόρασης κλειστού κυκλώµατος (CCTV), εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις των οπτικών αισθητήρων και µπορούν να δώσουν ψηφιακό σήµα.

Η εικόνα από την κάθε εγκατεστηµένη κάµερα (ψηφιακή ή αναλογική µέσω encoder) θα µεταφέρεται σε ένα τοπικό Η/Υ ο οποίος θα πραγµατοποιεί άµεση ανάλυσή της µε αλγόριθµους εντοπισµού καπνού και φλόγας.

Σε περίπτωση εντοπισµού θα αποστέλλεται ειδοποίηση στο διαχειριστή του συστήµατος µε όποιο τρόπο αυτός έχει ζητήσει (sms, e-mail, µήνυµα σε άλλο πληροφοριακό σύστηµα κ.λπ.).

Μαζί µε την ειδοποίηση θα αποστέλλεται και εικόνα από την περιοχή, ώστε να γίνεται άµεση αξιολόγηση και οπτική επαλήθευση του συναγερµού (αληθής ή εσφαλμένος), και να αποφασίζεται η κρισιµότητα της κατάστασης.

Συγκεκριμένα το σύστημα θα αποστέλλει τις συντεταγµένες της περιοχής του συναγερµού (κατά προσέγγιση), που θα υπολογίζονται αυτόµατα από το σύστηµα. Οι ειδοποιήσεις θα αποστέλλονται µέσω των δικτύων που είναι διαθέσιµα στην περιοχή (aDSL, WiFi, 3G). Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης, Πληροφορικής Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο το 2019.

 

www.taxydromos.gr