Ασκηση στη ΔΕΥΑ Αλμυρού από σπουδαστές

Ασκηση στη ΔΕΥΑ Αλμυρού από σπουδαστές

Την απασχόληση τριών σπουδαστών να κάνουν την πρακτική τους άσκηση

στη Δ.Ε.Υ.Α Αλμυρού ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης.
Οι σπουδαστές αναμένεται να απασχοληθούν στον διοικητικό και οικονομικό τομέα.

Σύμφωνα με την απόφαση που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά τη διάρκεια της άσκησης τους, εκτός από τα δικαιώματα αποζημίωσης και ασφάλισης τους δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής.

Στη διάρκεια της πρακτικής άσκησης οι απασχολούμενοι ασφαλίζονται μόνο κατά επαγγελματικού κινδύνου. Δεν δίνονται δώρα και επίδομα κανονικής άδειας και δεν αποκτά δικαίωμα συνταξιοδοτικής κάλυψης.

Το ύψος της αμοιβής των ασκούμενων και το ακριβές ποσό επιδότησης από τον Ο.Α.Ε.Δ καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και του τυχόν συναρμοδίου Υπουργού.

Ο Ο.Α.Ε.Δ επιχορηγεί τις επιχειρήσεις που προσφέρονται για την πρακτική άσκηση των σπουδαστών σε ποσοστό 50% επί της καταβαλλόμενης κάθε φορά αποζημίωσης. Μεταξύ της επιχείρησης και του τμήματος προέλευσης του ασκούμενου επίσης προβλέπεται η υπογραφή ειδικής σύμβασης μεταξύ της δημοτικής επιχείρησης και του κάθε ασκούμενου

«Το συγκεκριμένο μέτρο απαντά και στους σπουδαστές που αναζητούν πρακτική άσκηση όσο και στις ανάγκες της υπηρεσίας μας, ενώ βοηθά στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και προσαρμογής των επαγγελματικών προσόντων στην εξέλιξη και τις ανάγκες της αγοράς.

Σκοπός της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών είναι η άσκησή τους στα πλαίσια του γνωστικού αντικειμένου του τμήματος που παρακολουθούν. Η διαδικασία της πρακτικής άσκησης ορίζεται σε έξι (6) μήνες για όλους τους σπουδαστές και πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών δηλαδή το όγδοο (8) εξάμηνο και εφόσον ο σπουδαστής έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τα δύο τρίτα του συνόλου των μαθημάτων του», επισημαίνεται τέλος στην εισήγηση, με βάση την οποία ελήφθη η απόφαση.