Γνωστοποίηση πρόσληψης ειδικού συνεργάτη για το Δήμο Αλμυρού

Γνωστοποίηση πρόσληψης ειδικού συνεργάτη για το Δήμο Αλμυρού

Γνωστοποίηση πρόσληψης ειδικού συνεργάτη για το Δήμο Αλμυρού

Ο δήμαρχος Αλμυρού έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2007, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο πρώτο υποπαρ. ΣΤ1.1.2 του Ν. 4093/2012 και από 19/7/2018 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 213 του Ν. 4555/2018, και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/α΄), σύμφωνα με το οποίο σε κάθε Δήμο συστήνονται αυτοδίκαια θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών στους ΟΤΑ, συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των Αντιδημάρχων.
3. Την υπ’ αριθμ. 55/74802/29-12-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: « Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων των Περιφερειών και των Δήμων της Χώρας».
4. Την υπ΄αριθμ. πρωτ.:Α.Π.: 22119/07-04-2020 (ΑΔΑ: 9ΚΒΖ46ΜΤΛ6-ΕΗΦ), εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: « Ορισμός Αντιδημάρχων ».
5. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αλμυρού δικαιούται τέσσερεις (4) θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, (όσες και οι Αντιδήμαρχοι), οι δε υπηρετούντες ειδικοί συνεργάτες σε αυτόν ανέρχονται σε τρεις (3).
6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 5353/23-3-2021 Βεβαίωση του Τμήματος εξόδων περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού.
7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλμυρού (ΦΕΚ 1930/Β΄/ 31-08-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την αναγκαιότητα άμεσης πρόσληψης από τον Δήμο Αλμυρού, ενός (1) Επιστημονικού Συνεργάτη, για την επικουρία του Δημάρχου, παρέχοντας συμβουλές διατυπώνοντας εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά στον τομέα της ειδικότητάς του, καθώς και συντάσσοντας υπό τη Διεύθυνση του Προϊσταμένου της οικείας Υπηρεσίας του Δήμου, μελέτες και τεύχη διαγωνισμών για έργα, υπηρεσίες και προμήθειες του Δήμου. Ο προσληφθείς θα παρέχει συμβουλές και προτάσεις στον Δήμαρχο, για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων που αφορούν στα τεχνικά έργα, θα συντάσσει υπό τη Διεύθυνση του Προϊσταμένου της οικείας Υπηρεσίας του Δήμου, μελέτες και τεύχη διαγωνισμών για έργα , υπηρεσίες και προμήθειες του Δήμου, ανάλογα με το αντικείμενό του.

Κ Α Λ Ε Ι
Τους /τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, για την πλήρωση μίας (1) θέσης
Επιστημονικού Συνεργάτη, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι /νες πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:
1. Τα γενικά προσόντα διορισμού, που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17)
. πιστοποιητικό ποινικού μητρώου ( αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας)
. πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές,
. πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλόλητας ( βάσει του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν.4210/2013).
. πιστοποιητικό γέννησης και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι
πληρούνται.
2. Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ Μηχανικών Περιβάλλοντος, της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής ομώνυμης ειδικότητας.
3. Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών, σε συναφές αντικείμενο με το βασικό πτυχίο.
4. Σημαντική εμπειρία στο αντικείμενο απασχόλησής του.
5. Πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας ( επίπεδο ECPE- C2).
6. Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και χρήση λογισμικών πακέτων (EViews 9, Minitab 19, SPSS 19, Matlab R2018a, Maxima, Gretl, Weka, Fractan)
7. Γνώση Θεσμικού Πλαισίου δημοσίων έργων
8. Ενδεχόμενη προϋπηρεσία σε θέση Ειδικού Συμβούλου ή Ειδικού Συνεργάτη ή Επιστημονικού Συνεργάτη σε Δήμο της ελληνικής επικράτειας θα θεωρηθεί επιπλέον
 προσόν.

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος
και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της
εξειδικευμένης εμπειρίας.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν με την αίτησή τους:
1. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
2. Φωτοαντίγραφο τίτλου Σπουδών
3. Φωτοαντίγραφο τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών
4. Αποδεικτικά πιστοποιημένης εμπειρίας κατά τα ανωτέρω.
5. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.
6. Πιστοποιητικό χρήσης Η/Υ και σχεδιαστικών προγραμμάτων.
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι έχει τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους δημοτικούς υπαλλήλους του Α’ μέρους του Ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως 17).
8. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα.

Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλόλητα του/της προσλαμβανομένου/ης (άρθρο 163 παρ. 4 του Ν. 3584/2007).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν στα Γραφεία του Δήμου Αλμυρού (Αρμόδιος υπάλληλος Ντάμπαση Αντιγόνη, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2422350259) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Δήμος Αλμυρού, Βασ. Κων/νου 117, 37100 Αλμυρός, ή ηλεκτρονικά στο email: a.ntampasi@almiros.gr.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων με το βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά είναι πέντε (05) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επομένη ημέρα δημοσίευσης-γνωστοποίησης της παρούσας σε μία εφημερίδα του Νομού, της ανάρτησης στο Πρόγραμμα «Διαύγεια», στον Πίνακα Ανακοινώσεων του
Δήμου και στην ιστοσελίδα του Δήμου (https://almyros-city.gr/), ήτοι από 31/3/2021 έως 6/4/2021.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ