Δίκτυα αποχέτευσης σε Πλάτανο και Κρόκιο

Δίκτυα αποχέτευσης σε Πλάτανο και Κρόκιο

Πρόταση για την εξασφάλιση χρηματοδότησης προκειμένου να κατασκευαστούν

δίκτυα αποχέτευσης στις Τοπικές Κοινότητας Πλατάνου και Κροκίου θα καταθέσει η ΔΕΥΑ Αλμυρού. Ο συνολικός προϋπολογισμός των δυο έργων ανέρχεται σε 4,7εκ. ευρώ, ενώ η πρόταση θα κατατεθεί στο πρόγραμμα «Υποδομές διαχείρισης αστικών λυμάτων και λυματολάσπης από την επεξεργασία λυμάτων» στο υποέργο 1 «Υποδομή δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.).

Οι οικισμοί Κροκίου και Πλατάνου δεν διαθέτουν ολοκληρωμένο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων. Η αποχέτευση των οικιακών αποβλήτων γίνεται σε απορροφητικούς βόθρους. Η κατασκευή δικτύου αγωγών ακαθάρτων σε όλες τις οδούς των Τ.Κ Κροκίου και Πλατάνου, και η σύνδεση των ιδιοκτησιών με αυτό, καθώς και η κατασκευή καταθλιπτικού εξωτερικού αγωγού μεταφοράς των λυμάτων από τον οικισμό μέχρι το φρεάτιο σύνδεσης του εσωτερικού δικτύου Αλμυρού, ώστε να καταλήξουν στη συνέχεια στον τελικό αποδέκτη που είναι η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Αλμυρού θα επιλύσει ένα χρόνιο πρόβλημα και θα επιφέρει θετικές επιπτώσεις στην προστασία της δημόσιας υγείας και την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής ρύπανσης των υπόγειων υδροφόρων στρωμάτων.
«Μέσω των εν λόγω έργων, στοχεύουμε στην τοπική ανάπτυξη και στην προστασία της δημόσιας υγείας επιτυγχάνοντας τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στην κάλυψη με επαρκή δίκτυα αποχέτευσης και Μονάδες Επεξεργασίας Λυμάτων των οικισμών Κροκίου και Πλατάνου με πληθυσμό κάτω από 2.000 κατοίκους και κατά συνέπεια στην εξάλειψη σηπτικών δεξαμενών στις περιοχές αυτές, στη βελτιωμένη διαχείριση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους άνω οικισμούς» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Αλμυρού κ. Αν. Δεληζήσης.
Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή για το έργο «Δίκτυο αποχέτευσης ΤΚ Πλατάνου» που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αλμυρού προβλέπεται η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης με βάση την αντίστοιχη εγκεκριμένη οριστική μελέτη της οποίας σχέδια και τεύχη αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συμβατικών τευχών της εργολαβίας.
Ο οικισμός του Πλατάνου είναι κτισμένος σε υψόμετρο 38-56 μ. Η ρυμοτομία του οικισμού είναι ομοιόμορφη σε ομαλές κλίσεις σχεδόν σε όλο το μήκος. Οι αγωγοί του εσωτερικού δικτύου καταλήγουν στο αντλιοστάσιο λυμάτων, το οποίο χωροθετείται στα νοτιοανατολικά του οικισμού.
Από το αντλιοστάσιο ξεκινάει ο καταθλιπτικός αγωγός που μεταφέρει τα ακάθαρτα στο δίκτυο του Αλμυρού.
Το συνολικό μήκος του εσωτερικού δικτύου είναι 6,077 χλμ. Οι αγωγοί θα είναι από σκληρό PVC της σειράς 41. Η διάμετρος των αγωγών θα είναι 200 σε όλο το δίκτυο.
Ο καταθλιπτικός αγωγός έχει μήκος 3,77 χλμ και είναι από πολυαιθυλένιο πίεσης 10 atm, διαμέτρου 140. Ο καταθλιπτικός αγωγός καταλήγει σε φρεάτιο του εσωτερικού δικτύου Αλμυρού.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου σύμφωνα με την πρόταση που θα κατατεθεί ανέρχεται σε 2.232.000 ευρώ.

Στο Κρόκιο
Ο οικισμός του Κροκίου είναι κτισμένος σε υψόμετρο 52-66 μ. Οι αγωγοί του εσωτερικού δικτύου καταλήγουν στο αντλιοστάσιο λυμάτων, το οποίο χωροθετείται στα βορειανατολικά του οικισμού. Από το αντλιοστάσιο ξεκινάει ο καταθλιπτικός αγωγός που μεταφέρει τα ακάθαρτα στο δίκτυο του Αλμυρού.
Το συνολικό μήκος του εσωτερικού δικτύου είναι 7,262 χλμ. Οι αγωγοί θα είναι από σκληρό PVC της σειράς 41. Η διάμετρος των αγωγών θα είναι 200 σε όλο το δίκτυο.
Ο καταθλιπτικός αγωγός έχει μήκος 2,69 χλμ και είναι από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς, πίεσης 10 atm, διαμέτρου 140. Ο καταθλιπτικός αγωγός καταλήγει στο φρεάτιο C12 του εσωτερικού δικτύου Αλμυρού. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2.480.000 ευρώ.

Προγραμματική σύμβαση
Να αναφερθεί ότι για την υποβολή της πρότασης η ΔΕΥΑ Αλμυρού θα υπογράψει προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Αλμυρού, καθώς δεν διαθέτει διοικητική, επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική ικανότητα.

www.e-thessalia.gr