Δημοπρασία για κτήμα στην Ευξεινούπολη

Δημοπρασία για κτήμα στην Ευξεινούπολη

Εκτίθεται σε φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του δημοτικού αγροτεμαχίου που βρίσκεται στη θέση Νταγιάς της Δημοτικής Κοινότητας Ευξεινούπολης του Δήμου Αλμυρού, εκτάσεως 76 στρεμμάτων.
Η δημοπρασία θα γίνει στον Αλμυρό και στο Δημοτικό Κατάστημα την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου και ώρα 10:00 - 10:30.

Για την ενοικίαση ορίζεται ως πρώτη προσφορά το
ποσό των 25 € το στρέμμα ετησίως, χωρίς αναπροσαρμογή. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται στο Δημοτικό Ταμείο βάσει βεβαιωτικών τίτλων εφάπαξ το αργότερο μέχρι τέλους Φεβρουαρίου κάθε έτους.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας γραμμάτιο σύστασης εγγύησης από το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού ίσου προς το 1/10 του ετήσιου ποσού που ορίζεται στη διακήρυξη ως κατώτερο όριο μισθώματος ήτοι ποσό 30 €.

Εναλλακτικά μπορεί να καταθέσει εγγυητική επιστολή Τράπεζας με ίσο ποσό, η οποία αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη όμοια ποσού ίσου με το ανωτέρω ποσοστό επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε, προς εξασφάλιση έγκαιρης καταβολής του μισθώματος και για την εκπλήρωση γενικά των όρων της σύμβασης.