Δ. Αλμυρού: Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας δύο (2) μηνών

Δ. Αλμυρού: Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού  με σύμβαση εργασίας δύο (2) μηνών

Ο Δήμος Αλμυρού ανακοινώνει την πρόσληψη

προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, για διάστημα δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης για την κάλυψη εποχικών αναγκών:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 για πιθανό κώλυμα υπέρβασης της 2μηνης απασχόλησης μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, στην οποία να δηλώνει τους φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.3812/2009 στους οποίους έχει απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, καθώς και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη) κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν από την υποβολή της αιτήσεώς του.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται μόνο στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες, σε φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.3812/2009.

4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής).

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότατα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (ποινική καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση ).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Η παρούσα ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ, θα αναρτηθεί:
α) στο διαδικτυακό τύπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
β) στην ιστοσελίδα του Δήμου
γ) στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, ταχ.δ/νση: Βασ. Κων/νου 117, Τ.Κ. 37100, αρμόδια υπάλληλος Ντάμπαση Αντιγόνη (τηλ. επικοινωνίας: 2422 350259) εντός προθεσμίας πέντε (4) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου δηλ. από Τρίτη 23/11/2021
έως και την Πέμπτη 25/11/2021.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Μετά το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, προκειμένου να προβούμε στην πρόσληψη θα ζητηθούν ιατρικές γνωματεύσεις υγείας και φυσικής καταλληλότητας από ιατρό:
α) παθολόγο ή γενικής ιατρικής και
β) ψυχίατρο, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, στις οποίες θα αναφέρεται εάν ο υποψήφιος είναι ή όχι κατάλληλος, από ιατρικής απόψεως, για να ασκεί τα καθήκοντα της ειδικότητας για την οποία θα προσληφθεί.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Παράταση, ανανέωση ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη