Δ. Αλμυρού: Εκποίηση εγκαταλειμμένων ΙΧ αυτοκινήτων & κατεστραμμένου εξοπλισμού

Δ. Αλμυρού: Εκποίηση εγκαταλειμμένων ΙΧ αυτοκινήτων & κατεστραμμένου εξοπλισμού

Την εκποίηση εγκαταλειμμένων οχημάτων με πλειοδοτική δημοπρασία αποφάσισε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμυρού, καθώς το τελευταίο χρονικό διάστημα καταγράφεται μεγάλη αύξηση του αριθμού τους.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε στο Συμβούλιο την από με αριθ. Πρωτ. 12530/20-8-2020 εισήγηση του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με το άρθρο 199 του Ν. 3463/2006 “Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων”

«1. Η εκποίηση κινητών πραγμάτων των Δήμων και των Κοινοτήτων επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και ενεργείται με δημοπρασία. …»

Το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Αλμυρού με το Φ4/24/18-5-2020 έγγραφό του ζήτησε από το Δήμο την απομάκρυνση κατεστραμμένου εξοπλισμού από το σχολικό συγκρότημα 1ου ΕΠΑΛ – 1ου ΕΚ Αλμυρού. Πρόκειται για βαρύ μηχανολογικό εξοπλισμό (τόρνος, πλάνη, πρέσα αέρος, ηλεκτροκινητήρες κτλ) για τα οποία έχουν συνταχθεί τα σχετικά πρωτόκολλα καταστροφής. Tα παραπάνω θεωρούνται ανακυκλώσιμα μεταλλικά υλικά (scrap).

Η απομάκρυνση των παραπάνω υλικών κρίνεται απαραίτητη για την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών που κινούνται στους χώρους όπου βρίσκονται αυτά στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Με την απομάκρυνση δια της εκποιήσεως των υλικών αυτών αφενός θα απελευθερωθούν οι χώροι που καταλαμβάνουν, αφετέρου ο Δήμος θα αποκομίσει κάποιο οικονομικό όφελος.

Επίσης, σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004 κάθε όχημα που εγκαταλείπεται σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους για μεγάλα χρονικά διαστήματα (άρθρο 2, παρ. 2), χαρακτηρίζεται ως εγκαταλελειμμένο. Ένα εγκαταλελειμμένο όχημα που δεν έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του εντός των χρονικών ορίων του Π.Δ. 116/2004 (άρθρο 9 παρ. 1), είναι όχημα στο τέλος κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και αποτελεί στερεό απόβλητο (κατά την έννοια του άρθρου 2, στοιχείο α, ΚΥΑ 69728/824/1996 σε συνδυασμό με την παρ. 4, αρ. 2 Ν. [3] 2939/2001).  

Σε διάφορες περιοχές του Δήμου έχουν εντοπιστεί αρκετά εγκαταλελειμμένα οχήματα, κυρίως χωρίς πινακίδες.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το εγκαταλελειμμένο όχημα, που χαρακτηρίζεται ως στερεό απόβλητο, εφόσον δεν αποσυρθεί από τον ιδιοκτήτη του περιέρχεται στην κυριότητα του οικείου Δήμου και περισυλλέγεται προκειμένου να ανακυκλωθεί και για το λόγο αυτό εκδίδεται πιστοποιητικό καταστροφής από την Ε.Δ.Ο.Ε. με σκοπό την οριστική διαγραφή και αποταξινόμησή του.

Η εκποίηση των οχημάτων αυτών στοχεύει στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, στην επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και περαιτέρω αξιοποίηση των Ο.Τ.Κ.Ζ. και των κατασκευαστικών τους στοιχείων. Παράλληλα θα επιτευχθεί μείωση της ποσότητας των προς διάθεση αποβλήτων με απώτερο σκοπό, την ασφάλεια και βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και εν γένει την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.