Δ. Αλμυρού: Πρόσκληση συγκρότησης Επιτροπής Διαβούλευσης

Δ. Αλμυρού: Πρόσκληση συγκρότησης Επιτροπής Διαβούλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμαρχος  Αλμυρού του Νομού Μαγνησίας

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. (1) του άρθρου 76, του Ν. 3852/2010, όπως  αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4555/2018, στους Δήμους με πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων συγκροτείται Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες.
Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους φορέων, συλλόγων και οργανώσεων,  που υφίστανται και δρουν εντός της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου, όπως:

α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων,
β)των επιστημονικών συλλόγων και φορέων

γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών,

δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα,

ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων,

στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων,

ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών,

η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών,

θ) των τοπικών συμβουλίων νέων και

ι) δημότες

Προκειμένου να συσταθεί η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης του Δήμου Αλμυρού, καλούνται οι ανωτέρω ενδιαφερόμενοι φορείς εντός προθεσμίας ενός (Ι) μηνός να υποβάλλουν σχετική αίτηση (ορίζοντας και τον εκπρόσωπό τους).   
Οι δημότες ορίζονται μετά από κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου. (παρ.1 άρθρο 76 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18).

Ο  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ                                                        
Ευάγγελος Ιωάν. Χατζηκυριάκος