Δ. Αλμυρού: Πρόσληψη ενός μάγειρα για τις ανάγκες του Παιδικού Σταθμού Αλμυρού

Δ. Αλμυρού: Πρόσληψη ενός μάγειρα για τις ανάγκες του Παιδικού Σταθμού Αλμυρού

Η Πρόσληψη προσωπικού ενός (Ι) ατόμου με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. του κλάδου ΔΕ Μαγείρων,

για τις ανάγκες του Παιδικού Σταθμού Αλμυρού αποφάσισε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή σε έκτακτη συνεδρίαση.
Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ευάγγελος Χατζηκυριάκος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα είπε τα ακόλουθα:
 
Σας γνωρίζω ότι, λόγω της πανδημίας του COVID 19, διαπιστώθηκε πρόβλημα όσον αφορά τη μοναδική θέση της ειδικότητας ΔΕ Μαγείρων στον Παιδικό Σταθμό Αλμυρού, διότι η μοναδική υπάλληλος που υπηρετεί στην εν λόγω θέση ανήκει στις ευπαθείς ομάδες, για τις οποίες συνεχίζεται η Άδεια Ειδικού Σκοπού, σχετική η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316/20-09-2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ).
 
Κατόπιν τούτου για την εν λόγω θέση, καθίσταται αναγκαία η πρόσληψη ενός (1) ατόμου, Ειδικότητας ΔΕ Μαγείρων ή ΥΕ Βοηθών Μαγείρων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, Δίμηνης (2) Διάρκειας για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Παιδικού Σταθμού Αλμυρού.
 
Έχοντας υπόψη:
Το άρθρο 206 παρ. 1 του ν. 3584/2007 αντικαθίσταται από το άρθρο 41 παρ. 2 του ν.4325/2015 ως εξής :
«Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Κατ’ εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2738/1999.
 
Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες.
 
Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσλαμβανόμενων κάθε φορά στο ΑΣΕΠ, καθώς και όλους τους πίνακες
προσλαμβανόμενων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το ΑΣΕΠ διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, εφαρμόζεται η παρ. 15 του άρθ.21 του Ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει».
 
Η πρόσληψη του προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει.
 
Με τη δημοσίευση του Ν.3812/2009, οι συμβάσεις για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, εξακολουθούν να
εξαιρούνται από τις διατάξεις του ν. 2190/94, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.2 εδάφιο ιε ν. 3812/2009, καθώς και από την ΠΥΣ 6/2009.

Ως εκ τούτου, εξακολουθούν να συνάπτονται με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του αρ.206, παρ.1 του ΚΚΔΚΥ. Συνεπώς δεν απαιτείται η αποστολή αιτήματος από τους ΟΤΑ, για την κατηγορία των δίμηνων συμβάσεων, αλλά και για τη διαδικασία πρόσληψης.
 
Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, καθώς και την εισήγηση του θέματος.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Θεωρεί την συνεδρίαση έκτακτη και το θέμα Κατεπείγον
 
Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (2μηνης διάρκειας), για την κάλυψη εποχιακών αναγκών και συγκεκριμένα για τις ανάγκες του Παιδικού Σταθμού Αλμυρού, διότι λόγω της πανδημίας του COVID 19, διαπιστώθηκε πρόβλημα στη θέση ΔΕ Μαγείρων, επειδή η υπάλληλος που υπηρετεί στην εν λόγω θέση ανήκει στις ευπαθείς ομάδες, για τις οποίες συνεχίζεται η Άδεια Ειδικού Σκοπού, ως κατωτέρω:

Ειδικότητα
Δ.Ε. Μαγείρων ή Υ.Ε. Βοηθών Μαγείρων

Αριθμός θέσεων
(1)

Χρονική διάρκεια
Δύο (2) μήνες

Η πρόσληψη του προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α). όπως ισχύει».
 
Στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου προβλέπονται σαράντα οκτώ (48) θέσεις προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ.
 
Η δαπάνη των αποδοχών του ανωτέρω προσωπικού θα βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α. του πρ/σμού του Δήμου έτους 2020 στους οποίους έχει
προβλεφθεί σχετική πίστωση:
 1.-Κ.Α. 15-6041.001 « Τακτικές Αποδοχές» ποσό 1.575,27 €
 2.-Κ.Α. 15-6054.001 « Εργοδοτικές εισφορές» ποσό 491,48 €

Λαμβάνοντας υπόψη και τη κατάσταση που αντιμετωπίζει η Xώρα (Covid-19), το ανωτέρω προσωπικό θα απασχοληθεί μετά την έγκριση της παρούσας