Δ. Αλμυρού: Πρόσληψη 4 ατόμων για δύο μήνες λόγω έκτακτων αναγκών

Δ. Αλμυρού: Πρόσληψη 4 ατόμων για δύο μήνες λόγω έκτακτων αναγκών

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ευάγγελος Χατζηκυριάκος

εισηγούμενος το παραπάνω θέμα είπε τα ακόλουθα:
Σας γνωρίζουμε ότι λόγω μακροχρόνιας αναρρωτικής αδείας ενός μόνιμου οδηγού και εν όψει άμεσης συνταξιοδότησης ενός συμβασιούχου ΙΔΟΧ καθώς και αυξημένων αναγκών για την προσεχή περίοδο προετοιμασίας για τις γιορτές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς προβλέπεται να υπάρξουν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των τομέων Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.
 
Κατόπιν τούτων καθίσταται αναγκαία η πρόσληψη δύο (2) ατόμων, Ειδικότητας ΔΕ Οδηγών, ενός ΥΕ εργάτη καθαριότητας και ενός ΔΕ
Ηλεκτρολόγων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, δίμηνης (2) διάρκειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
 
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
 
Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α). Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων κάθε φορά στο Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όλους τους πίνακες αυτών κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
 
Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της νπαρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.
 
Η πρόσληψη του προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της Π.Υ.Σ. 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α ́), όπως ισχύει.

Ειδικότητα                              Αριθμός               Χρονική διάρκεια
ΔΕ Οδηγών                            Δύο (2) Δύο             (2) μήνες
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας   Ένας (1) Δύο            (2) μήνες
ΔΕ Ηλεκτρολόγων                 Ένας (1) Δύο            (2) μήνες
 ΣΥΝΟΛΟ                              Τέσσερις (4)

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την πρόσληψη των αναφερόμενων ειδικοτήτων και κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν
σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν σήμερα, καθώς και την εισήγηση του θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 1.-Εγκρίνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σκοπό την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, όπως αναφέρονται στην εισήγηση της παρούσας, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, με τις κατωτέρω ειδικότητες:

Ειδικότητα                              Αριθμός               Χρονική διάρκεια
ΔΕ Οδηγών                            Δύο (2) Δύο             (2) μήνες
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας   Ένας (1) Δύο            (2) μήνες
ΔΕ Ηλεκτρολόγων                 Ένας (1) Δύο            (2) μήνες
 ΣΥΝΟΛΟ                              Τέσσερις (4)

2.-Οι εν λόγω προσλήψεις θα διενεργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2007) Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26-8-2015 τεύχος Α΄), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4350/2015 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν.4547/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/94, παρ. 2 περ. ιε΄ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3812/2009.

3.-Η αποζημίωση του εν λόγω προσωπικού, θα αντιμετωπισθεί από αντίστοιχα ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου.