Επανάληψη διαγωνισμού για το έργο επίστρωσης του δαπέδου στο στάδιο Αλμυρού

Επανάληψη διαγωνισμού για το έργο επίστρωσης του δαπέδου στο στάδιο Αλμυρού

Στον «αέρα» βρίσκεται η ολοκλήρωση

του έργου για την επίστρωση του δαπέδου στο δημοτικό στάδιο Αλμυρού, καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη λύση της δημόσιας σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου και επανάληψη του διαγωνισμού. Τη λύση της σύμβασης είχε ζητήσει η ίδια η εργολαβική εταιρεία από τον Σεπτέμβριο του 2022, ωστόσο, είχε απορριφθεί το αίτημά του από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Αλμυρού, με αποτέλεσμα να καταθέσει ένσταση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, η οποία έχει ζητήσει γνωμοδότηση του περιφερειακού τεχνικού συμβουλίου δημοσιών έργων, που εκκρεμεί.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Αλμυρού Βαγγέλης Χατζηκυριάκος, «προβλέπω ότι θα υπάρξει μεγάλη χρονοκαθυστέρηση στην όλη διαδικασία, με αποτέλεσμα η απόφαση για λύση της σύμβασης να είναι η καλύτερη για τον Δήμο».
Σύμφωνα με την απόφαση στο συμφωνητικό λύσης της σύμβασης θα υπάρξει όρος να καταθέσει η ανάδοχος εταιρεία αίτημα-δήλωση, στην οποία θα δηλώνει ότι συμφωνεί σε αυτό, χωρίς αναζήτηση, εκατέρωθεν των συμβεβλημένων, υπαιτιότητας και χωρίς από πλευράς της οποιασδήποτε οικονομικής απαίτησης και οποιασδήποτε άλλης επιφύλαξης, παραιτούμενη από κάθε δικονομικό δικαίωμα, προσφυγή, ένσταση κ.λπ.
Το έργο με τίτλο «Επίστρωση δαπέδου στο Δημοτικό Στάδιο Αλμυρού» εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ με την αριθμ. Πρωτ. 13472/25-2-2020 απόφαση ένταξης και προϋπολογισμό 470.000 ευρώ.
Με την 216/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμυρού εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου. Με την 320/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η ανάθεση εκτέλεσης του έργου. Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου υπογράφηκε την 3-5-2022 για ποσό 249.992,79€ (χωρίς ΦΠΑ) 309991,06€ (με ΦΠΑ).
Ως συνολική προθεσμία για την ολοκλήρωση και περαίωση του έργου ορίστηκε χρόνος δώδεκα δηλαδή μέχρι τις 3 Ιουνίου.
Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή των εργασιών της μελέτης για το έργο προβλέπεται η αποξήλωση της υπάρχουσας επίστρωσης που καλύπτει δύο διαδρόμους του στίβου και θα ακολουθήσει σύμφωνα με το αριθμ. 4 άρθρο του τιμολογίου η διάνοιξη οπών (πικούνισμα) της υφιστάμενης ασφαλτικής στρώσης, η ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και η κατασκευή νέας ασφαλτικής στρώσης. Τέλος, θα γίνει η πλήρης επίστρωση του στίβου με ελαστικό τάπητα και γραμμογράφηση πάχους 13-15 χιλ. Στη μελέτη έχει ληφθεί υπόψη η υφιστάμενη ασφαλτική στρώση και επειδή απαιτείται βελτίωση των υψομέτρων υπάρχει πρόβλεψη για την κατασκευή μιας επιπλέον ασφαλτικής στρώσης προκειμένου να επιπεδοποιηθεί όλη η επιφάνεια και να ληφθούν οι απαραίτητες εγκάρσιες κλίσεις προκειμένου να οδηγούνται τα όμβρια στο περιμετρικό κανάλι απορροής.
Να αναφερθεί ότι στις 14-9-2022 ζητήθηκε από τον ανάδοχο διάλυση της σύμβασης για μια σειρά από λόγους, ενώ στις 26-9-2022 με απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Αλμυρού απορρίφθηκε η αίτηση διάλυσης της σύμβασης, καθώς μεταξύ άλλων αναφερόταν πως «δεν υπάρχουν σφάλματα στη μελέτη του έργου και ούτε προφορικά ούτε εγγράφως έχουν επισημανθεί από τον ανάδοχο αστοχίες».