Κατάρτιση και έγκριση όρων διακήρυξης για την αγορά έκτασης με σκοπό την δημιουργία Νεκροταφείου στην Ευξεινούπολη

Κατάρτιση και έγκριση όρων διακήρυξης για την αγορά έκτασης με σκοπό την δημιουργία Νεκροταφείου στην Ευξεινούπολη

Την «Κατάρτιση και έγκριση όρων διακήρυξης για την αγορά έκτασης με σκοπό την δημιουργία Νεκροταφείου στην Κοινότητα Ευξεινούπολης» αποφάσισε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αλμυρού

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. ΕυάγγελοςΧατζηκυριάκος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα είπε τα ακόλουθα:
Ο Δήμος θα προχωρήσει σε αγορά ακινήτου με δημοπρασία με απώτερο στόχο την μελλοντική επέκταση ή σε κάθε περίπτωση ίδρυση κοιμητηρίου, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο ΠΔ 270/81 και με ΠΔ 1128/1980 (ΦΕΚ 284/τ. Α’/ 15-12-1980) «περί καθορισμού αποστάσεων διά την ίδρυση κοιμητηρίων».
 
Σχετική με το θέμα είναι η αριθ. 83/2021 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου.
Καλούμαστε να καθορίσουμε τους όρους της σχετικής διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού
Η Οικονομική επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα:

 1.-Καθορίζει και εγκρίνει τους όρους διακήρυξης για την διενέργεια δημοπρασίας με σκοπό την αγορά ακινήτου για την δημιουργία Κοιμητηρίου στην δημοτική Κοινότητα Ευξεινούπολης, του Δήμου Αλμυρού, οι οποίοι έχουν ως κατωτέρω:
Στις προσφορές ενδιαφέροντος θα αναγράφονται επακριβώς τα στοιχεία του ακινήτου, χωρίς την αξία του.

1) Περιγραφή ακινήτου
Κάθε προσφερόμενο ακίνητο πρέπει απαραιτήτως και επί ποινή αποκλεισμού προκειμένου να εκπληρωθεί ο Δημοτικός σκοπός, να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές σύμφωνα και με το σκεπτικό της αριθ.
83/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
• Να βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως και σε απόσταση 250 μέτρων από το άκρο του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, 100 μέτρα από μεμονωμένες κατοικίες, 100 μέτρα από φρεάτια, 50 μέτρα από πηγές πόσιμου νερού, 1500 μέτρα από νοσοκομεία ή κλινικές, να μην δημιουργούνται κίνδυνοι μόλυνσης ή ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα, να μην υπάρχουν γύρωθεν κτίσματα ή οικίες, να βρίσκεται σε περιοχή καλώς αποστραγγιζόμενη (Π.Δ/γμα 1128/1980).
• Να έχει έκταση από 4 μέχρι 5 στρέμματα.
• Να έχει πρόσωπο σε αγροτική, δημοτική ή επαρχιακή οδό.
• Να είναι όμορο του αγροτικού ακινήτου στο οποίο βρίσκεται το υπάρχον Κοιμητήριο της αναφερόμενης στην παρούσα Κοινότητας.
• Να είναι απαλλαγμένο από κτίσματα.
• Να είναι στην πλήρη αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή αυτού που το προσφέρει, ή σε περίπτωση που ανήκει εξ΄ αδιαιρέτου σε περισσότερους κατά συγκυριότητα , η προσφορά να γίνεται από όλους τους συνιδιοκτήτες.
• Να είναι ελεύθερο από δουλείες και δεσμεύσεις.
• Να είναι ελεύθερο νομικών βαρών ή διεκδικήσεων (υποθήκες, προσημειώσεις, κατασχέσεις κτλ και γενικά οποιαδήποτε άλλης πράξης που επηρεάζει τη νομική κατάσταση ενός ακινήτου.

2) Τρόπος διενέργειας της Δημοπρασίας
Η δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική, διεξάγεται σε δύο (2) φάσεις και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 (Α’ 77), ως εξής:

Α) Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Α΄ Φάση)
Ο Δήμαρχος δημοσιεύει λεπτομερή διακήρυξη κατά το άρθρο 4 του ΠΔ 270/81, η οποία περιλαμβάνει τους όρους της παρούσας, πλην του τιμήματος και καλεί τους ενδιαφερόμενους εντός είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευσή της να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
 
Οι προσφορές ενδιαφέροντος (όχι οικονομικές), κατατίθενται στο Δήμο εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης και στη συνέχεια η αρμόδια δημοτική υπηρεσία, τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου
7 του ΠΔ 270/81, Επιτροπή Εκτίμησης & καταλληλόλητας ακινήτων προς μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά και εκποίηση του Δήμου Αλμυρού, η οποία με επιτόπια έρευνα, α) κρίνει περί της καταλληλόλητας ενός εκάστου εκ των προσφερόμενων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης και β) καθορίζει το τίμημα αγοράς ενός εκάστου εκ των προσφερόμενων ακινήτων (μέγιστη τιμή) . Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στο δήμο, ο οποίος την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Β) Διενέργεια Δημοπρασίας (Β΄ Φάση)
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει τόπο, ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό επίδοσης της πρόσκλησης (άρθρο 5, παρ. 4Β του Π.Δ. 270/1981), να λάβουν μέρος σ’ αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τηδιαδικασία της πρώτης φάσης (Α΄ Φάσης).
Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσονται πρακτικά, τα οποία μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφονται από τον μειοδότη και τον εγγυητή του, διαφορετικά ο Δήμος θα αξιώσει αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 197 και 198 του Αστικού Κώδικα.
 
Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνει απόφαση για την κατακύρωση του ανωτέρω Πρακτικού της δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 8 του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77 Α΄/ 1981) και άρθρο 72 παρ. 1 του Ν. 3852/2010.

Εκπροσώπηση
Α.-Φυσικά πρόσωπα: Πέραν την αυτοπρόσωπης παρουσίας, μπορούν να εκπροσωπηθούν από τρίτον με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Δικαιολογητικά συμμετοχής (απαιτούνται στην Α΄ φάση)
Στις προσφορές ενδιαφέροντος θα αναγράφονται επακριβώς τα στοιχεία του ακινήτου, χωρίς την αξία του. Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να καταθέσει με την πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε φάκελο, τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α. Σχετική αίτηση, στην οποία θα αναφέρονται ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη/ συμμετέχοντα, τηλέφωνο επικοινωνίας, πλήρης και ακριβής περιγραφή ακινήτου (τοποθεσία ακινήτου, εμβαδό, θέση, έκταση),
β. Υπεύθυνη – Δήλωση ιδιοκτήτη/συμμετέχοντα ότι έλαβε γνώση των ορών της διακήρυξης και αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα,
γ. Ταυτότητα φυσικού προσώπου, άλλως εκπροσώπου Νομικού Προσώπου,
δ. Τοπογραφικό διάγραμμα εις διπλούν (σύμφωνα με τον Ν.651/1977 και Ν. 4495/2017).
στ. Τίτλους κυριότητας του ακινήτου εις διπλούν για την πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, πιστοποιητικό μεταγραφής του, πιστοποιητικό βαρών και διεκδικήσεων,
 ζ. Δημοτική Ενημερότητα
 η. Φορολογική Ενημερότητα

Υποβολή και ισχύς προσφορών (πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος).
• Η κατάθεση των προσφορών ενδιαφέροντος (όχι οικονομικές) γίνεται εντός της προβλεπόμενης εικοσαήμερης προθεσμίας της παραγράφου Α του όρου 2 της παρούσης. Η κατάθεση γίνεται στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Αλμυρού (Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες που ισχύουν για τις δημοτικές υπηρεσίες.
• Ταχυδρομική αποστολή. Γίνεται με συστημένο φάκελο, που θα παραληφθεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας, με ευθύνη του αποστολέα.

Προσφορά που διαβιβάστηκε με φάκελο ο οποίος παραλήφθηκε μετά την οριζόμενη προθεσμία, για να κριθεί εμπρόθεσμη, πρέπει να αποδεικνύεται, από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.
• Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και σαφείς. Προσφορές υπό αίρεση ή επιφύλαξη, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
• Οι συμμετέχοντες δεν δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη προετοιμασία και υποβολή φακέλων προσφοράς.
• Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες από την υποβολή τους και μέχρι να συνταχθεί σχετική συμβολαιογραφική πράξη για την μεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων και μετεγγραφής τους στο
οικείο Υποθηκοφυλακείο.
• Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρωνκαι των προϋποθέσεων της διακήρυξης.
 
Δικαίωμα αποζημίωσης
Ο/Οι τελευταίος/οι μειοδότης/τες δεν αποκτά/ούν δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή τη διοικητική αρχή που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.
 
Ο δε Δήμος Αλμυρού, υποχρεούται να καταβάλλει το επιτευχθέν τίμημα αγοραπωλησίας του/των ακινήτων στους ως άνω αναφερόμενους μειοδότες, εκδίδοντας αντίστοιχα χρηματικά εντάλματα πληρωμής στο όνομα ενός εκάστου μειοδότη. Τα προκύπτοντα συμβολαιογραφικά έξοδα και έξοδα μεταγραφής στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο των ως άνω πράξεων, βαρύνουν τον αγοραστή των ακινήτων, ήτοι τον Δήμο Αλμυρού.
 
Δημοσίευση Διακήρυξης
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας, σε μία (Ι) ημερήσια και μία (Ι) εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού. Επίσης με αποδεικτικό τοιχοκόλλησης υπογεγραμμένο από δύο (2) μάρτυρες (παρ.2 άρθρο 4 ΠΔ 270/81). θα τοιχοκολληθεί αντίγραφο αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Αλμυρού, στο τοπικό δημοτικό κατάστημα Ευξεινούπολης και στα δημοσιότερα μέρη της έδρας του Δήμου. Τέλος θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου, καθώς επίσης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 του άρθρου 2 του Ν.3861/2010 και στο διαδίκτυο (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
 
Επανάληψη της δημοπρασίας
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιασθεί κατ’ αυτήν μειοδότης.
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας,
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης/τες αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, καθώς και όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας απόφασης της διοικητικής αρχής, δεν προσέλθει/ουν αυτός/οί εμπροθέσμως να υπογράψει την συμβολαιογραφική πράξη
αγοραπωλησίας ακινήτων.
 
Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος τουτελευταίου μειοδότη, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση
του δημοτικού συμβουλίου.
 
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευμένης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.
Ένσταση κατά αποκλεισμού ενδιαφερόμενου από τη διαδικασία της Β΄ Φάσης.
 
Συμμετέχων του οποίου η προσφορά ή το ακίνητο κριθούν απορριπτέα ωςακατάλληλα ή για οποιονδήποτε λόγο, μπορεί να υποβάλλει ένσταση ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής, εντός αποκλειστικής προθεσμίας (5) πέντε ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της έκθεσης αποκλεισμού του, για την εξέταση της οποίας μπορεί να ζητηθεί η άποψη της εκτιμητικής επιτροπής ή η διενέργεια νέας αυτοψίας, εφόσον αυτή κριθεί απαραίτητη. Οι ενστάσεις
εξετάζονται από την Οικονομική Επιτροπή στην επόμενη συνεδρίασή της και πριντη διενέργεια της Β΄ φάσης της Δημοπρασίας.

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων του Δήμου Αλμυρού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
(Τηλέφ. 24223/50219).