Κλειστά όλα τα σχολεία στο Δήμο Αλμυρού την Τετάρτη 17/2

Κλειστά όλα τα σχολεία στο Δήμο Αλμυρού την Τετάρτη 17/2

Κλειστά θα παραμείνουν την Τετάρτη 17/2 τα σχολεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί και ΚΔΑΠ του Δήμου Αλμυρού. Η απόφαση του δημάρχου Αλμυρού:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 28/2021
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου
2. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων «περί
αρμοδιοτήτων του Δημάρχου»
3. Το άρθρο 94 περιπτ. 27 του Νόμου 3852/2010 σχετικά με τις Πρόσθετες Αρμοδιότητες
των Δήμων
4. Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Τη διακοπή των μαθημάτων στα σχολεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
καθώς και στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και ΚΔΑΠ του Δήμου Αλμυρού και για την
Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και προς αποφυγή
ατυχημάτων των μαθητών.
Ο Δήμαρχος Αλμυρού
Ευαγγελος Χατζηκυριάκος