Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής στο Δήμο Αλμυρού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής στο Δήμο Αλμυρού

Ανακοίνωση Δήμου Αλμυρού

Ο ∆ήµος Αλμυρού ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής που προβλέπονται από την ΚΥΑ 43726 (ΦΕΚ 2208Β’/8-6-2019) και την 20993/2-12-2021 τεχνική έκθεση, για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Τµήµατος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί η 231/2021 απόφαση ∆ηµάρχου περί έγκρισης πολυετούς δαπάνης. .

Παρακαλούµε να µας στείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες µέχρι την 28/1/2022.

Προς απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούµε, µαζί µε την προσφορά σας, να µας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου (ή υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού από διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

β. Φορολογική ενηµερότητα για κάθε νόµιµη χρήση πλην είσπραξης χρηµάτων και µεταβίβασης ακινήτου.

γ. Ασφαλιστική ενηµερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) για συµµετοχή σε διαγωνισµούς ανάληψης δηµοσίων έργων ή προµηθειών του δηµοσίου και των ΝΠ∆∆.

δ. καταστατικό εταιρείας (αν πρόκειται για εταιρεία).

ε. Υπεύθυνη δήλωση περί µη επιβολής της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισµού.

Ο ∆ήµαρχος
Ευάγγελος Χατζηκυριάκος