Στις 10 Μαϊου ανοίγουν οι προσφορές για την επίστρωση δαπέδου στο δημοτικό στάδιο Αλμυρού

Στις 10 Μαϊου ανοίγουν οι προσφορές για την επίστρωση δαπέδου στο δημοτικό στάδιο Αλμυρού

Τη νέα ημερομηνία ανοίγματος προσφορών

του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης (471.000,00) ευρώ», αποφάσισε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή στην έκτακτη συνεδρίαση της Μεγάλης Δευτέρας 26/4.

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ευάγγελος Χατζηκυριάκος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής την από 26-4-2021 εισήγηση
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:

Με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναβλήθηκε το άνοιγμα προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Επίστρωση δαπέδου στο Δημοτικό Στάδιο Αλμυρού» προϋ/σμού 471.000,00, μέχρι τη λήξη απεργίας της ΕΜΔΥΔΑΣ.
Μετά την λήξη της απεργίας, καθορίστηκε νέα ημερομηνία αποσφράγισης η 23-4-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
Λόγω τεχνικού προβλήματος που παρουσιάστηκε δεν κατέστη δυνατό να γίνει η αποσφράγιση.
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, πρότεινε τον καθορισμό της νέας ημερομηνίας ανοίγματος προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού έργου, με τίτλο
«ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ», για την 10η ΜΑΙΟΥ 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
 
Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την έγκριση της προτεινόμενης ημερομηνίας και κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν σήμερα καθώς και την εισήγηση του θέματος αποφάσισε ομόφωνα να καθορίσει νέα ημερομηνία την 10η του μηνός Μαϊου, τρέχοντος έτους, για το άνοιγμα των προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Επίστρωση δαπέδου στο Δημοτικό Στάδιο Αλμυρού», προϋ/σμού δαπάνης «471.000,00».