Τροποποιήθηκε ο προγραμματισμός προσλήψεων στον Δήμο Αλμυρού

Τροποποιήθηκε ο προγραμματισμός προσλήψεων στον Δήμο Αλμυρού

Εκτάκτως συνεδρίασε τη Δευτέρα η οικονομική επιτροπή του Δήμου Αλμυρού, η οποία προχώρησε σε τροποποίηση της απόφασης που είχε πάρει για τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το 2021.

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ευάγγελος Χατζηκυριάκος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:
 
Με το αριθ. 1334/Β΄/23-4-2012 ΦΕΚ, διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη κατάργηση δέκα οκτώ(18) κενών οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού στο οργανόγραμμα του Δήμου μας
(ΦΕΚ 1930/Β΄/31-8-2011),σύμφωνα με την παρ.1α του άρθρου 33 του Ν.4024/2011, εκ των οποίων και η μία(1) κενή θέση του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής.
 
Εκ παραδρομής στην 160/2018 Απόφαση Δημάρχου περί κατανομής των θέσεων προσωπικού ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα( ΑΔΑ: ΨΒΩΨΩΨ7-7ΦΔ) και κατά την
κατάρτιση του ψηφιακού οργανογράμματος του Δήμου Αλμυρού, η ανωτέρω καταργούμενη θέση:
α) συμπεριλήφθηκε στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα,
β) παρέμεινε ως ενεργή κενή θέση του Δήμου Αλμυρού,
γ) συμπεριλήφθηκε στο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2021, με την 185/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και
δ) εγκρίθηκε ο προγραμματισμός πρόσληψής της.
 
Λόγω διαπίστωσης του λάθους και με δεδομένο ότι για την κάλυψη κενής θέσης τακτικού προσωπικού πρέπει να συμπίπτει το δημοσιευμένο σε ΦΕΚ με το ψηφιακό οργανόγραμμα του Δήμου, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να τροποποιήσει το αίτημα που υπεβλήθη με την 185/2020 απόφασή της ως προς την θέση αυτή ( ΠΕ Πληροφορικής),διαπιστώνοντας την μη ύπαρξή της, λόγω κατάργησής της (ΦΕΚ 1334/Β΄/23-4-2012) και να αιτηθεί την αντικατάστασή της με άλλη υφιστάμενη κενή θέση, η κάλυψη της οποίας θεωρείται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

Δεδομένου ότι το θέμα θεωρείται κατεπείγον λόγω του ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες για τις εγκεκριμένες θέσεις του προγραμματισμού προσλήψεων των ετών 2020 και 2021και θα στείλει τις εγκεκριμένες θέσεις στο ΑΣΕΠ για την έκδοση προκήρυξης, προτείνεται να αιτηθεί η αντικατάσταση της μίας(1) θέσης κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που έχει καταργηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, με την υφιστάμενη κενή μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού του τμήματος Εσόδων-Περιουσίας και Ταμείου, της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, λόγου των αυξημένων αναγκών στο τμήμα αυτό ( καταχώρηση τ.μ αδήλωτων επιφανειών, βεβαίωση εσόδων προερχόμενων από τα αδήλωτα τ.μ, κ.λ.π) και επειδή υπηρετεί μόνο ένας (1) υπάλληλος κλάδου ΠΕ Οικονομικού που είναι ο Ταμίας του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και την εισήγηση του θέματος, αποφάσισε ομόφωνα και
Τροποποιεί την αριθ. 185/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και αιτείται την αντικατάσταση της μίας (1) θέσης κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που έχει καταργηθεί, με την υφιστάμενη κενή μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού του τμήματος Εσόδων-Περιουσίας και Ταμείου, της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, λόγου των αυξημένων αναγκών στο τμήμα αυτό ( καταχώρηση τ.μ αδήλωτων επιφανειών, βεβαίωση εσόδων προερχόμενων από τα αδήλωτα τ.μ, κ.λ.π) και επειδή υπηρετεί μόνο ένας (1) υπάλληλος κλάδου ΠΕ Οικονομικού που είναι ο Ταμίας του Δήμου.